Z historie RLH 100 let Raiffeisen Lagerhaus Mistelbach-Gaweinstal

Vydáno k výročí 100 let Raiffeisen Lagerhaus Mistelbach-Gaweinstal

Vážení členové!

Zemědělské družstvo Mistelbach je silnou společností. Žije z nasazení svých členů a odpovědných osob a díky tomu slaví 100. výročí své existence, úspěšné a bohaté na události. Základní kámen tohoto úspěchu položili muži, kteří srdcem a rozumem hledali cestu, jak v Mistelbachu uskutečnit myšlenku společnosti Raiffeisen. Pravá hodina družstev udeřila v době, kdy se svobodní rolníci ocitli v nebezpečí a naznali, že se ocitají v síti ekonomické závislosti obchodníků a těch, kteří jim půjčují peníze. Odhodlali se k činu. Na dlouhé cestě je provázela připravenost, odvaha pro věc a duch průkopníků. A tak upevnili rolnický stav.

Hodnota družstva nespočívá v dřívější či současné demokracii, nýbrž v síle družstva jako takového. Tuto hodnotu je třeba zachovat, neboť včasná reakce na razantně se měnící podmínky zabezpečí stálost. Vedle ekonomických směrnic nesmíme nikterak pustit ze zřetele společensko politický úkol družstev. Moderní evropská společnost zaměřená na služby a průmysl se i nadále nemůže zříci silného rolnictva a silných družstev.

Franz Friedl

Vážení zákazníci!

S pýchou se můžeme ohlédnout za 100 lety úspěšné historie společnosti Raiffeisen Lagerhaus Mistelbach-Gaweinstal, na aktivitu pracovníků, kteří společnost propagovali a spoluvytvářeli. V pozadí všeho historického vývoje je poznání, že pouze stálá a nepřetržitá práce založená na solidní a demokratické strategii, která se přizpůsobí daným poměrům, a nikoliv náhlá reakce, nýbrž kreativní, dlouhodobě promyšlená a hospodářsky úspěšná pospolitost pro družstvo v našem družstvu sklízí plody.

Sjednocená Evropa a struktury z toho vzrostlé vyžadují změnu strategií a způsob myšlení. Chování spotřebitelů se zásadně změnilo. Jsou jiné potřeby a jiná přání stran služeb. Naše družstvo se staví této výzvě čelem a této dostojí, neboť mohutná ekonomická síla ve spojení s hodnotami družstva jsou absolutním trumfem a nejlepším receptem na dalších 100 let.

Manfred Datler

Historický vývoj

Po založení prvního družstva Lagerhaus v Pöchlarnu bylo v roce 1898 v Dolním Rakousku založeno za podpory zemské vlády dalších 7 družstev, mezi nimi také družstvo v Mistelbachu. Zakládající schůze se konala 12. listopadu 1898, družstvo bylo zaregistrováno 21. listopadu téhož roku, zakládajícím předsedou byl pan Josef Fritsch. Důležitou roli sehrál i předseda dozorčí rady, probošt Don Salis Reidinger.

Okres Mistelbach a okrajové oblasti

Oblast družstva tvořil původně politický okres Mistelbach a sousedící okresy Zistersdorf, Matzen, Wolkersdorf a Korneuburg. Mistelbach je proto matkou dnešních sousedních „Lagerhaus“ v Laa/Thaya a Poysdorfu. Budova skladu pojímala 600 tun obilí, stavební náklady činily 33.840 guldenů, byla zprovozněna 1. října 1899, 565 členů dodalo 12.800 tun plodin, docílilo se krásného zisku.

Vývoj kupředu přerušila 1. světová válka, která integrovala „Lagerhaus“ do Getreideverkeh­rsanstalt/Obil­nářského dopravního podniku. V roce 1922 se pobočky v Laa/Thaya a Poysdorfu staly samostatnými družstvy „Lagerhaus“. V roce 1932 zřídilo družstvo pobočku v Ernstbrunnu (od roku 1956 samostatné družstvo, od roku 1996 sloučeno s Korneuburgem) a pobočku v Gaweinstalu. O rok později zachránil družstva před totálním propadem cen nákup žita.

Během nacionálně socialistické éry v letech 1938 až 1945 byly sklady začleněny do Říšského selského stavu. Vlastní halu vyžadoval pouze obchod se zemědělskými stroji. Konec války byl ve znaku těžkých škod. Pobočka v Ernstbrunnu zcela vyhořela, od května do listopadu roku 1945 byly provozy obsazeny ruskými vojáky. Celkové škody se pohybovaly kolem půl milionu šilinků.

S novou silou vzhůru

V prvních poválečných letech zřídilo družstvo v Eibesthalu a Kettlasbrunnu sklady pesticidů, pro boj proti škůdcům. Vítězné tažení kombajnů si vyžádalo investice. V roce 1957, eventuelně 1977 byla v Mistelbachu uvedena do provozu velká sila. V roce 1961 následovala dílna, v roce 1962 až 1965 pobočka v Ladendorfu se silem, halami a dílnou. V Asparnu byla v letech 1965 až 1971 postavena hala, dílna a silo.

Výstavba družstva neznamenala pouze zařízení pro obilí. Když byly v roce 1968 vypsány smlouvy na průmyslné zužitkování brambor na krmení v Holabrunnu, RLH Mistelbach se velmi úspěšně vynasnažilo tuto zajímavou možnost využít pro své členy. Družstvo současně vstoupilo i do škrobárenského průmyslu. V době, kdy v oblasti Weinviertel živočišná výroba byla nosným průmyslovým odvětvím zemědělců, družstvo vynaložilo veškeré úsilí a zprostředkovalo pro členy družstva v jatkách v Mistelbachu smlouvy na výkrm vepřů.

Obchod se spotřebním zbožím

Živnostenské nařízení z roku 1974 přineslo především prostřednictvím obchodu se spotřebním zbožím silný rozmach obchodování se stavebninami, zbožím pro domácnost a hospodářství a nápoji. V roce 1998 byl pro zintenzivnění nabídky služeb otevřen koncesionářský provoz na instalaci plynu, vody a topení, koncesionářské truhlářství, elektroinstalační provoz a značková prodejna automobilů Kia.

Úspěchy u olejnatých a proteinových rostlin

Stálý vzestup vývozu obilí a pozvolná nemožnost financování od roku 1975/76 nás donutila najít nové výrobní směry. K tomu se nabízely olejniny a bílkoviny obsahující plodiny. Společnost RLH v Mistelbachu pod vedením tehdejšího jednatele a ředitele společnosti pana Ludwiga Tretzmüllera se se vší silou pustila do alternativního obchodu. Pro uzpůsobení stávajících zařízení na zpracování řepky, slunečnice, sójových bobů a hrachu mnoho investovala. Pravá specialita v alternativním sektoru se vyvinula v RLH v Mistelbachu, a to pěstováním pruhované slunečnice, která se používá jako ptačí zob.

Hospodárnost pojí síly

K opatřením pro racionalizaci patří i neustálé promýšlení struktury družstva, úvahy, zda sídla družstev odpovídají či zda mají či nemají po ekonomické stránce smysl. Tyto úvahy vedly k tomu, že se družstvo v Mistelbachu a družstvo v Gaweinstalu, založené v roce 1933, v roce 1991 sloučilo. Ukázalo se, že tento „sňatek“ byl velmi užitečný. Dokladem je okamžitý úspěch v EDV, účetnictví a u vozového parku.

Vývoj jednotlivých oborů činnosti

Do povědomí Weinviertel se společnost Raiffeisen Lagerhaus Mistelbach-Gaweinstal hluboce vryla. Působí na ploše 27.139 ha, z toho tvoří 5.321 ha les, žije zde cca. 24.000 obyvatel. V současné době má družstvo 1.768 členů. Družstvo dosáhlo v roce 1997 obrat ve výši 325 mil. šilinků, na trhu se prodalo 57.000 tun zemědělských výrobků.

Iniciativa v zemědělství

Nehledě na klasické produkty jako je obilí, řepa a brambory zasela členové společnosti Raiffeisen Lagerhaus Mistelbach olejniny a bílkoviny obsahující plodiny. Úspěch v alternativním sektoru se dostavil díky poradenství družstvu a předvídavé politiky svazu zemědělských družstev v Dolním Rakousku. Prostřednictvím laboratoří v Korneuburgu zabývajících se osivem se včas zabezpečilo zásobení kvalitním osivem. Viděno ekonomicky díky alternativám a současnému snížení marží u obilovin nastaly značné problémy. Pouze cílenými racionalizačními opatřeními se podařilo dostat náklady v zemědělství pod kontrolu. Situace se totiž od převzetí evropské agrární politiky silně zostřila.

Zintenzívnit výkonnost

Technické vybavení družstva se zlepšovalo. Zvládnout sklizeň vyžadovalo neustálé uzpůsobování a rozšiřování zařízení pro přejímku, čistění a sušení. Díky prozíravosti tehdejšího předsedy ÖR Johanna Fally se na celém území družstva stavěly sklady. Současně vyústila snaha zbudovat služby, které se opírají o profesionální základ a poskytují optimální péči členům v jednotlivých provozech či pobočkách. Za zmínku stojí zejména obsáhlé poradenství v oblasti pěstování rostlin, živočišné výroby a krmiv.

Silní i v jiných obchodních oblastech

V posledních letech jsme se intenzívně snažili, abychom vedle tradičních zemědělských oblastí vytvořili další podnikatelské záměry a tím jako družstvo měli solidní podnikatelský základ. Chceme dosáhnout výsledků, které jsou v agrárním sektoru obvykle nedosažitelné, a tím vytýčit pozici, na níž mohou rámcové hospodářské podmínky reagovat.

Rovněž se rozvinul obchod se stavebním materiálem a potřebami pro dům a zahradu. Stal se nosným pilířem družstva, který spotřebitelé fantasticky přijímají.

V neposlední řadě je třeba zmínit i úspěch v oblasti intenzivních a profesionálních služeb, nabízejících „vše z jedné ruky“. Základem pro vlastní truhlářství a elektroinstalaci a instalaci plynu, vody a topení je proškolený personál vybavený odpovídajícím vzděláním a rozsáhlými zkušenostmi. Inovaci a operativnost ukazujeme i při vestavbách solárních zařízení, čímž optimálně završujeme komplex služeb. Abychom byli pro družstvo pro budoucí požadavky dostatečně vyzbrojeni a ve snaze, aby naše služby byly intenzivnější, podnikáme již nyní rozsáhlé kroky. V tomto smyslu se brzy bude realizovat nová prodejna stavebnin na celkové ploše 2.600 m2 a skladem o ploše 3.000 m2.

Technika a servis: Služba zákazníkovi

Založením „Technik Center Ost“ započalo 15 dolnorakouských družstev „Lagerhaus“ a společnost RWA novou cestu pro získání trhu v oblasti nových a použitých zemědělských strojů. Jednou ze zakládajících společností byla společnost Raiffeisen Lagerhaus Mistelbach-Gaweinstal, která si tento moderní koncept prodeje vzala za své. V oblasti poskytování servisu se v centrále v Mistelbachu vytvořila dílna v zastoupení Steyr a John Deere.

Smlouvy s ÖAF, Steyr a MAN kompletují celkové spektrum v oblasti techniky. Členové a zákazníci mají k dispozici opravny zemědělských strojů v Asparn/Zaya a Ladendorfu a v Gaweinstalu jako druhém technickém zázemí navíc dílnu na opravy nákladních vozidel. Moderně a všem požadavkům ušité na míru funguje zastoupení automobilky KIA v Mistelbachu poskytující vysokou kvalitu poradenství a vysoce jakostní výrobky počínajíce uvedením do provozu. Co se týká zásobování pohonnými hmotami hustá síť četných čerpacích stanic zaručuje obsluhu jak pro zákazníky tak členy.

U příležitosti 100. výročí založení Raiffeisenlagerhaus Mistelbach-Gaweinstal děkujeme všem, kterým za poslední desetiletí ležel na srdci společný zájem družstva a tak přispěli k jeho velikosti a stabilitě. Ústředním a navýsost důležitým úkolem družstva je, podporovat všechny členy v jejich hospodářské aktivitě dalších 100 let.

Tvorba webových stránek Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS